Liban
Deelnemen op:
Wil u ons laatste nieuws ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

Privacy

Privacyverklaring Fondsenwerving

Privacyverklaring Fondsenwerving
 
De verwerkingsverantwoordelijke voor de fondsenwerving is De Stem van de Libanese Vrouw vzw gevestigd te Victor Rauterstraat 31, 1070 Brussel en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0726.595.425.
 
In het licht van de Europese Reglementering inzake Bescherming van Persoonsgegevens, willen wij iedereen die wij contacteren voor fondsenwerving informeren over hoe wij persoonsgegevens verwerken.
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot het onderstaande, kan u ons altijd contacteren (zie punt 7).
 
1. Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze fondsenwervingscampagnes?
 
Wij verwerken (tenzij men dat niet wenst, zie punt 6):

 1.  Naam, adres en aanspreektitel;
 2. E-mailadres en geboortedatum (als deze informatie ons vrijwillig bezorgd werd);
 3. Telefoonnummer;
 4. Persoonlijke voorkeuren van personen die ons een gift overmaken of interesse tonen in onze activiteiten;
 5. Voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we u aanschrijven;
 6. Informatie over de ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring);
 7. Het rijksregisternummer indien ons dit vrijwillig werd bezorgd. Het rijksregisternummer wordt alleen verwerkt om het te kunnen vermelden op het fiscaal attest dat we u afleveren (indien u recht heeft op dit document). 
Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.
 
Soms stellen derde partijen adresbestanden ter beschikking voor een specifieke fondsenwervingscampagne. In dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden uw gegevens alleen opgeslagen in onze database wanneer u een gift doet ten gevolge van die campagne.
 
 2. Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?
 

Uw gegevens worden enkel verwerkt om u te informeren over onze activiteiten, over wat wij met uw giften doen, voor fondsenwerving en voor de administratieve afhandeling van uw gift(en) - inclusief het eventueel bezorgen van een fiscaal attest.
 
In het kader van fondsenwervingscampagnes contacteren wij u via brief of telefoon (tenzij u zich inschreef op de Robinsonlijst of de Bel-me-niet-meer-lijst). Wij kunnen u ook via e-mail contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft.
 
Soms schrijven wij voor fondsenwervingscampagnes enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals gifthistoriek, leeftijd of persoonlijke voorkeuren.
 
De verwerking van uw gegevens voor fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van De Stem van de Libanese Vrouw vzw, vermits het voor de financiering van goede doelen nodig is om aan fondsenwerving te doen.
 
Nadat u een gift heeft gedaan aan onze organisatie, worden uw gegevens voor de correcte afhandeling van deze gift gebruikt (registratie, verwerking, fiscaal attest, eventuele domiciliëring). Dit gebeurt op basis van:
 • De noodzaak om onze verplichtingen jegens u en de fiscale wetgeving uit te voeren. Deze wetgeving verplicht ons giftgegevens en informatie over de donateur te registreren en bij te houden.
 • Ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken. 

3. Hoe bekwamen wij uw contactgegevens?
 
Wij bekwamen uw contactgegevens doordat:
 • u een gift heeft gedaan voor onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand;
 • u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website of op een evenement of manifestatie);
 • u reeds een gift heeft gedaan voor een andere non-profit organisatie die eveneens aan fondsenwerving doet voor de behartiging van haar doelen en die daarvoor ook gebruik maakt van onze dienstverlener DSC (zie punt 5);
 • wij uw gegevens voor een specifieke fondsenwervingscampagne ter beschikking kregen van een derde voor eenmalig gebruik. Verdere gegevens over de betrokken derde kunnen op eenvoudige aanvraag bij onze dienstverlener DSC worden bekomen. 
   
4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 
Indien wij u als potentieel donateur aanschrijven en u doet geen gift, worden uw gegevens niet in onze databank opgeslagen en dus ook niet verder door ons verwerkt. Indien u ons een gift overmaakt, worden uw gegevens in onze databank opgeslagen.
 
Wij doen er alles aan om persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen. Hiervoor treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen en maken wij gebruik van een beveiligde database om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 
We bewaren persoonsgegevens tot 10 jaar na uw laatste gift of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond.
 
Wij zullen uw gegevens natuurlijk niet langer gebruiken wanneer u ons laat weten dat u dat niet meer wenst, onder voorbehoud van wat wordt gesteld onder punt 6 in deze privacyverklaring.
 
5. Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens?
 
Voor de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie maken wij gebruik van dienstverleners die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken (zogenaamde “verwerkers”). Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.
 
Uw gegevens worden namens onze organisatie verwerkt door Direct Social Communications bv (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 - “DSC”). DSC is een dienstverlener die gespecialiseerd is in het helpen van goede doelen bij hun communicatie en fondsenwerving. Voor de productie van sommige fondsenwervingscampagnes wordt beroep gedaaneen leverancier met hoofdzetel in de Verenigde Staten. Met deze leverancier zijn speciale contractuele voorwaarden afgesloten.
Uw gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan derden buiten onze organisatie wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw gift en/of de fiscale gevolgen ervan (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid voor het overhandigen van fiscale attesten) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 
6. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens?
 
Indien uw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid in onze databank worden verwerkt, kan u deze inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen. U kan zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken.
 
Wanneer u gebruik maakt van uw recht van verzet tegen een verwerking of vraagt uw gegevens te verwijderen, bewaren we uw gegevens op basis van onze wettelijke verplichting om u toe te laten uw recht van verzet of recht van vergetelheid uit te oefenen oftewel uw wens om niet meer door onze vereniging gecontacteerd te worden.
 
Verder kan u binnen de wettelijke voorwaarden vragen voor een uittreksel van uw gegevens in onze databank of een duplicaat van uw fiscaal attest. In dat geval vragen wij u een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij er zeker van zijn dat uw gegevens naar de rechtmatige eigenaar worden gestuurd.
 
Met betrekking tot digitale communicatie kan uw toestemming op elk moment worden ingetrokken door op de daartoe voorziene link te klikken in ieder e-mailbericht. Voor nieuwsbrieven zal er tevens een mogelijkheid worden gegeven om u af te melden.
 
U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, via e-mail aan contact@apd-gba.be of per brief (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).
 
7. Onze contactgegevens
 
Indien u uw rechten wilt uitoefenen of een vraag heeft, kan u ons bereiken via e-mail op info@kinderenvanlibanon.be. Telefonisch kunt u ons contacteren op het nummer 02 526 05 95. Wij zijn iedere werkdag te bereiken van 9u tot 13u en van 13u30 tot 17u30. U kan ons natuurlijk ook een brief schrijven aan De Stem van de Libanese Vrouw, Victor Rauterstraat 31, 1070 Brussel.
 
Gelieve in uw e-mail of brief uw volledige adresgegevens te vermelden of een scan of foto van onze brief door te sturen.
 
Wanneer u ons contacteert zullen wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze alleen gebruiken om uw recht uit te oefenen en uw wensen te respecteren.
 
8. Geven wij uw persoonsgegevens door aan andere non-profit organisaties?
 
Non-profit organisaties kunnen hun doelen waarvoor ze werden opgericht enkel realiseren mits de nodige middelen. Daarom rekenen we op vrijgevige giften van bedrijven, organisaties en privépersonen. Het is voor non-profit organisaties zoals de onze dan ook cruciaal om een zo ruim mogelijk doelpubliek te betrekken bij de realisatie van onze doelen en onze fondsenwervingscampagnes.
 
Wanneer u een gift heeft gedaan, worden uw naam, adres, aanspreektitel en giftgegevens daarom verstrekt aan DSC. DSC verwerkt deze gegevens als verantwoordelijke in haar eigen bestand teneinde haar toe te laten om deze gegevens te laten gebruiken door andere non-profit organisaties voor dezelfde doeleinden als waarvoor onze organisatie die gebruikt en zoals hiervoor omschreven. De lijst met de betrokken organisaties kan worden opgevraagd bij DSC.
 
Zo komt het dat u ook door andere non-profit organisaties kan gecontacteerd worden om u te informeren over hun projecten en over gelijkaardige mogelijkheden om een gift te doen voor hun goede doelen.
 
Het doorgeven van deze gegevens aan DSC en andere non-profit organisaties is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze organisatie en van andere non-profit organisaties die zich inzetten voor goede doelen om zich van fondsen te kunnen voorzien ter behartiging van hun projecten.
 
De gegevens worden bewaard door DSC tot 10 jaar nadat u één van de betrokken organisaties voor het laatst een gift heeft gedaan.
 
Indien u of derden (bijvoorbeeld uw bank of Bpost) wijzigingen in uw persoonsgegevens meedelen, worden deze doorgevoerd in ons bestand en in het bestand van DSC.
 
Ook ten overstaan van DSC kan u uw rechten zoals vermeld in punt 6 uitoefenen. DSC zal uw gegevens niet langer in haar eigen bestand verwerken voor de in dit punt beschreven doeleinden indien u laat weten dat u dat niet meer wenst door contact op te nemen met DSC. Dit kan door een brief te sturen naar “Direct Social Communications bv, Dienst Donateurs, Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel” of via een e-mail aan donateurs@dsc.be. Het privacybeleid van DSC kunt u consulteren op https://privacy.dsc.be/
 
9. Aanpassingen aan de privacyverklaring
 
Dit document werd voor het laatst aangepast op 16/04/2021.
We hebben getracht om deze privacyverklaring zo duidelijk en volledig mogelijk op te stellen. Indien er belangrijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u deze wijzigingen terugvinden in onze privacyverklaring.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kan u ons telefonisch, via e-mail of per post contacteren (zie punt 7).